Coredb
ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ
  • UID1
  • ผู้ติดตาม0
  • ติดตาม0
  • โพสต์13
  • อ่าน : 1210
  • ตอบ : 0

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินจัดซื้อที่ดินถวายที่พักสงฆ์พระศรีภูริตธรรม จ.พิจิตร

ช่วยๆกันแชร์บุญใหญ่ซื้อที่ดินถวายวัดป่าพระศรีภูริตธรรม อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร จำนวน ๔๐ ไร่  
ใช้ปัจจัย
๑๒ ล้านบาท


รูปภาพ:S__8003610.jpg


รูปภาพ:S__8003611.jpg
   การถวายที่ดินไว้ในบวรพระพุทธศาสนานั้นเป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก

รูปภาพ:S__13574159.jpgด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆองค์ในวัดหรือพุทธสถาน ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้นในศาสนา

ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้าง หรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วย
ผืนแผ่นดินที่เราได้เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะได้เป็นสถานที่แห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวาย ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้นเจริญด้วยทางโลกและทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป…

ขอเชิญสาธุชน ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยซื้อที่ดิน "สร้างวัดป่าพระศรีภูริตธรรม"
น้อมถวายเป็นพุทธบูชา( สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย ณ บ้านห้วยด่าน ตำบลเนินมะกอก
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ) เป็นพุทธศาสนสถานอันจักยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคม
ประเทศชาติ

รูปภาพ:26F67AA5-CF43-464E-981F-65DDCCBDF1D6.jpgวัด เป็นพุทธศาสนสถานที่สำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจในการกระทำคุณงามความดี และเป็นสาธารณสถาน อันยังประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมและมวลมนุษยชาติ การสร้างวัด จึงถือว่าเป็นการสร้างพุทธศาสนสถานอันเป็นพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านจิตใจ และปลูกฝังคุณงามความดี ตลอดทั้งการปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอน แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันจักนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในสังคมและความวิวัฒนาสถาพรแห่งพระพุทธศาสนา


คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอบางมูลนาก ตระหนักถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนา และความเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้ร่วมกันจัดสร้างวัดขึ้น นามว่า “วัดป่าพระศรีภูริตธรรม” สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุต น้อมถวายเป็นพระราชกุศลฯ และเป็นศูนย์พัฒนาจิตใจ เผยแผ่หลักธรรมคำสอน และจัดการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร ตลอดทั้งเป็นการประกาศพระศาสนาให้วิวัฒนาสถาพรคู่แผ่นดินไทย สืบไป ฯ

ร่วมเป็นเจ้าภาพซื้อที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ (๑๖,๐๐๐ ตร.วา)
๑ ตารางวา ๗๕๐ บาท
๒ ตารางวา ๑,๕๐๐ บาท
๔ ตารางวา ๓,๐๐๐ บาท
๙ ตารางวา ๖,๗๕๐ บาท
๑๐๐ ตารางวา(๑ งาน) ๓๐,๐๐๐ บาท
๔๐๐ ตารางวา(๑ ไร่) ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือตามกำลังศรัทธา

ท่านผู้มีจิตศรัทธา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Email:phrasriphuritadham@gmail.com

โทร: ๐๕๖-๐๓๑-๑๘๙

ผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างมหากุศล บริจาคสร้างวัด ได้ที่  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาบางมูลนาก
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๒๒๓-๑-๒๒๕๗๙-๕
ชื่อบัญชี มูลนิธิพระศรีภูริตธรรม(กองทุนสร้างวัดป่าพระศรีภูริตธรรม)

การถวายที่ดินไว้ในบวรพุทธศาสนานั้น เป็นการทำบุญในฝ่ายวัตถุทานที่มีอานิสงส์มาก


และผู้ที่ทำบุญถวายที่ดินนี้ นับว่าเป็นผู้ที่มีความฉลาดและโชคดีเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเพราะผลทุกอย่างที่จะบังเกิดขึ้นหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็น กุฏิ โบสถ์ วิหาร หรือแม้แต่พระพุทธรูปทุกๆ องค์ในวัด ตลอดจนผลแห่งธรรมทั้งปวง ที่จะเกิดขึ้นในศาสนา หลังจากที่ได้ซื้อที่ดินถวายนี้ ผู้นั้นจะได้รับผลแห่งกุศลดังกล่าวทั้งหมด เพราะทุกอย่างล้วนปลูกสร้างหรือบังเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยผืนแผ่นดินที่เราได้ เป็นผู้สร้างถวาย โดยเฉพาะเมื่อสถานที่แห่งนั้น ได้เป็นสถานที่เป็นเหตุปัจจัยแห่งการสร้างสาธุชน และเป็นเหตุให้บังเกิดพระอริยะบุคคล อันมีพระโสดาบันเป็นต้น ตลอดจนถึงพระอรหันต์เป็นที่สุดแล้วนั้น ผู้ที่มีส่วนร่วมในการซื้อที่ดินถวายในบวรพุทธศาสนาแห่งนั้น ก็จักได้รับอานิสงส์ดังกล่าวด้วย ยังจะเป็นบุญหนุนนำทำให้ผู้นั้น เจริญด้วยทางโลกและทางธรรม ยิ่งๆ ขึ้นไป หากจักปรารถนาพระนิพพานในปัจจุบันชาติก็มิใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ฯ

             อานิสงส์ การถวายที่ดินเพื่อพระพุทธศาสนา
๑.  จักได้เกิดในถิ่นที่เป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การทำความดี สร้างบุญบารมีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
๒.  ทำให้ชีวิตมีความเจริญรุ่งเรืองไม่มีตกต่ำ
๓.  มีความรื่นรมย์ทั้งในโลกมนุษย์และเทวโลก
๔.  ปรารถนาสิ่งใด ย่อมสำเร็จได้โดยง่าย เป็นอัศจรรย์
๕.  ได้รูปกายที่สวยงาม เพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย รูปสมบัติ ทรัพย์สมบัติ และคุณสมบัติ
๖.  ได้เป็นเทวดาที่มีศักดิ์ยิ่งใหญ่ มีทรัพย์สมบัติที่รุ่งเรืองตลอดจนมีทิพยวิมานอันใหญ่โต
      และมีอาณาเขตกว้าง
ไพศาล
๗.  มีความสง่างามเป็นที่เคารพนับถือศรัทธาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
๘.  มีพร้อมด้วยสุขเข้าถึงพระธรรมคำสอน ของพระพุทธเจ้าได้โดยง่ายและมีพระนิพพานเป็นที่ตั้ง
      โดยไม่เนิ่นช้า
๙.  จะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นผู้ปกครองแผ่นดินหรือผู้บริหารประเทศ
๑๐. เกิดในภายภาคหน้าจะมีที่ดินเป็นของตนเอง และเป็นที่ดินที่มีทำเลดี เป็นที่ต้องการของคน
      ทั้งหลายเราจะไม่
ต้องเร่รอน ไม่อดอยาก
๑๑. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนแผ่นดินนั้นก็จะเจริญงอกงามเหมาะแก่การประกอบสัมมาอาชีพ
       ตามปรารถนาเป็นทำเลดี
ค้าขายก้าวหน้า ปลูกพืชผลเจริญงอกงาม
๑๒. เป็นกุศลหนุนนำทำให้เกิดการบรรเทากรรม ให้กับผู้ที่ไม่มีที่ดินทำกิน ต้องเช่าเขา
       ถูกเขาโกงที่ หรือเกิดมาชาติ
นี้ต้องมาอยู่ที่แออัดคับแคบ

ถูกใจ0

ขึ้นไปข้างบน